เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

เป้าหมาย

สนับสนุนให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อให้ได้เข้าใจสิทธิ ได้ไตร่ตรอง ทางเลือกที่เหมาะสมกับชีวิตของตนเอง และเข้าถึงบริการสุขภาพที่ปลอดภัย ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมครอบคลุมทุกมิติของชีวิต เพื่อให้ตนเองและ/หรือเด็กที่เิกิดมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
  2. แสวงหาทิศทางและความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน
  3. ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทางเลือกให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ได้มีทางออกที่เหมาะสมกับเงื่อนไขชีวิตต่อไ

  Continue reading “เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม”

Advertisements